HomeBibliografia

Bibliografia

Bibliografia prac Janusza Kurtyki 

opracowali Waldemar Bukowski, Wojciech Frazik i Filip Musiał1

 

I. Publikacje naukowe

I.1 Prace z zakresu historii Polski średniowiecznej i nowożytnej

 

1982

 • Związki ziemi przemyskiej z Krakowem w wiekach średnich, „Studenckie Zeszyty Historyczne”, z. 1, Kraków 1982, s. 31–53

 

1985

 • Czy istniała kronika rodowa Toporów?, „Studia Historyczne”, 1985 z. 2, s. 157–180

 

1986

 • Rabsztyński Andrzej h. Topór (zm. 1509), kanonik krakowski, starosta płocki [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29: 1986, s. 566–568
 • Rabsztyński Jan h. Topór (zm. 1498/1499), kasztelan zawichojski, wiślicki, starosta rabsztyński i sandomierski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29: 1986, s. 568–572
 • Rabsztyński Jan h. Topór (zm. 1505), marszałek dworu królewskiego, starosta rabsztyński, sandomierski i płocki [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29: 1986, s. 572–575

 

1987

 • Głos w dyskusji nad referatem o rodzie potomków Sieciecha [w:] Genealogia – Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Hertel, Toruń 1987, s. 223–235
 • Rafał z Rytra h. Topór (zm. 1482), dworzanin królewski i burgrabia krakowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 30: 1987, s. 436–437

 

1988

 • Związki Przemyśla i ziemi przemyskiej z Krakowem w średniowieczu, „Rocznik Przemyski”, t. 24–25: 1986 [dr. 1988], s. 161–180

 

1989

 • Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. II, z. 1, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1989 [współautorstwo tomu z J. Laberschekiem, F. Sikorą, Z. Leszczyńską-Skrętową]

[w tomie hasła: Grabina (s. 27), Grodków, Grodna (s. 56–58), Gromiec, Gromnik (s. 76–83), Gruszowa (s. 88–89), Gruszów Mały (s. 108), Grzmiączka (s. 126), Hamerlin (s. 137), Hanesz (s. 138–139), Harklowa (s. 140–143), Hartlowa (s. 144–145), Herbortowice (s. 146–148), Ilmanowa Nowa, Ilmanowa Stara, Ilmanowska Rzeka (s. 163–169)]

 • Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. II, z. 2, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1989 [współautorstwo tomu z J. Laberschekiem, F. Sikorą, Z. Leszczyńską-Skrętową]

[w tomie hasła: Jabłoniec góra, Jabłoniec potok, Jabłoniec las, Jabłoniec (s. 192), Jaga (s. 196)]

 

1990

 • Urzędnicy małopolscy XII–XV wieku. Spisy (seria wydawnicza: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, red. A. Gąsiorowski, t. IV/1), Wrocław 1990, ss. 377 [współautorstwo tomu z T. Nowakowskim, F. Sikorą, A. Sochacką, P. K. Wojciechowskim, B. Wyrozumską]

 

1991

 • Krąg rodowy i rodzinny Jana Pakosławica ze Stróżysk i Rzeszowa (Ze studiów nad rodem Półkoziców w XIII i XIV wieku), „Przemyskie Zapiski Historyczne”, r. 6–7: 1989/1990 [dr. 1991], s. 7–61
 • Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. II, z. 3, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1991 [współautorstwo tomu z J. Laberschekiem, F. Sikorą, Z. Leszczyńską-Skrętową]

[w tomie hasła: Karpaty pasmo górskie (s. 438–445), Karpaty góra (s. 445), Kaszczor (s. 452–453)]

 

1992

 • Polscy starostowie na Spiszu w XV i w 1. połowie XVI wieku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 240: Historia [nr] 26: 1992, s. 199–211
 • Rzeszowski Andrzej h. Półkozic (1469–1528) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 53–57
 • Rzeszowski Jan Pakosławic h. Półkozic (zm. 1374) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 57–61 [współautor S. Szczur]
 • Rzeszowski Jan Feliks zw. Starym h. Półkozic (zm. 1437/1438) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 61–62
 • Rzeszowski Jan h. Półkozic (1345/1346–1436), arcybiskup lwowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 62–70
 • Rzeszowski Jan Nos h. Półkozic (zm. 1488), biskup krakowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 70–80 [współautorzy F. Kiryk, M. Michalewiczowa]
 • Rzeszowski Jan zw. Rudzkim h. Półkozic (zm. 1477/1478), kasztelan przemyski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 80–82
 • Rzeszowski Jan Feliks h. Półkozic (1468–1513), kanonik krakowski, prepozyt przemyski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 82–83
 • Rzeszowski Jan zw. Młodszym h. Półkozic (zm. 1513), kanonik krakowski, dworzanin królewski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 83–84
 • Rzeszowski Stanisław h. Półkozic (zm. 1539/1541), wojski chełmski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 85–87
 • Senex ambulans”. Arcybiskup lwowski Jan Rzeszowski (1345/46–1436), „Nasza Przeszłość”, [t.] 77: 1992, s. 57–101
 • Topory, Starekonie i Okszyce. W sprawie związków międzyrodowych w XIII i XIV wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 1992 nr 2, s. 17–37

 

1993

 • Elita małopolska XIII i XIV wieku – przerwa czy kontynuacja (na przykładzie Toporów: potomstwo Żegoty wojewody i kasztelana krakowskiego) [w:] Genealogia – Polska elita polityczna w wiekach średnich na tle porównawczym, red. J. Wroniszewski, Toruń 1993, s. 35–60
 • Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. II, z. 4, red. F. Sikora, Kraków 1993 [współautorstwo tomu z J. Laberschekiem, F. Sikorą, Z. Leszczyńską-Skrętową]

[w tomie hasła: Kobiela (s. 617), Kobierzyn (s. 619–625), Kobylanka Dolna, Kobylanka Górna, Kobylany pow. biec., Kobylany pow. krak., Kobyle (obiekt nie zid.), Kobyle pow. szczyrz., Kobyle pow. sądec., Kobyle Koło, Kobylec, Kobyleniec, Kobyli Potok, Kobylnica, Kobylski Potok (s. 626–685), Kobyłczyna (s. 687), Kocielny Młyn (s. 688–689), Koczanów (s. 692–708), Kokotów, Kolanów, Kolanówka, Kolbark, Kołkowa, Koło jezioro, Koło las, Kołyska, Komejów, Komorniki, Komorowice, Komorów, Komorza, Konary (nie zid.), Konary pow. szczyrz., Konary pow. krak. (s. 709–741)]

 

1994

 • Osadnictwo średniowieczne [okolic Rzeszowa]. Początki osady i miasta [w:] Dzieje Rzeszowa, red. F. Kiryk, t. 1, Rzeszów 1994, s. 97–166
 • Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. III, z. 1, red. F. Sikora, Kraków 1994 [współautorstwo tomu z W. Bukowskim, J. Laberschekiem, F. Sikorą, Z. Leszczyńską-Skrętową]

[w tomie hasła: Kostrzec (s. 18–20), Kółko (s. 124), Krakusa Kopiec (s. 126–127), Królowa Góra (s. 160), Krzemionka góra, Krzemionka młyn (s. 196–197)]

 

1995

 • Kariera wojewody krakowskiego Andrzeja z Tęczyna na tle rywalizacji stronnictw za panowania Kazimierza Wielkiego [w:] Cracovia – Polonia – Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. W. Bukowski [i in.], Kraków 1995, s. 255–291

 

1996

 • Południowy odcinek granicy polsko-ruskiej we wczesnym średniowieczu (przed 1340 r.) w świetle źródeł historycznych [w:] Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, red. M. Parczewski, Rzeszów 1996, s. 183–204
 • Problem identyczności urzędów ziemskich krakowskich i nadwornych w wiekach XIV–XVI [w:] Urzędy dworu monarszego dawnej Rzeczypospolitej i państw ościennych, red. A. Gąsiorowski, R. Skowron, Kraków 1996, s. 21–54
 • Sieciech (2 poł. XI w.), palatyn (wojewoda) polski, najwyższy dostojnik Władysława Hermana [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 495–509
 • Sieciech (1 poł. XII w.), cześnik księcia Bolesława Krzywoustego [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 509–512
 • Sieciech (zm. 1236/1239), sędzia dworu Konrada I księcia mazowieckiego [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 512–514
 • Sieciech h. Oksza (zm. 1287/1291), podkomorzy sandomierski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 514–515
 • Sieciech (z Gieczna) h. Topór (zm. po 1292), sędzia łęczycki [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 515–516
 • Sieciech h. Topór (zm. 1310/1321), skarbnik krakowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 516–517
 • Sieciech h. Oksza lub Topór (zm. 1357/1364), kasztelan spicymierski i rozpierski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 517–519
 • Sieklucki Jakub h. Jastrzębiec (zm. 1512), burgrabia krakowski, kasztelan biecki i wojnicki [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 578–584

 

1997

 • Kościół i polityka: spór o archidiakonat krakowski w latach 1476–1479 [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997, s. 395–416
 • O rzekomym wspólnym pochodzeniu Ossolińskich i Tęczyńskich, „Teki Krakowskie”, t. 5: 1997, s. 91–101
 • O „sumach sadłowskich” i rzekomym mariażu Lanckorońskich i Tęczyńskich w początkach XV wieku [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński [i in.], Toruń 1997, s. 193–205
 • Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. III, z. 2, red. F. Sikora, Kraków 1997 [współautorstwo tomu z W. Bukowskim, J. Laberschekiem, F. Sikorą, Z. Leszczyńską-Skrętową]

[w tomie hasła: Książ Mały (Stary) lub Wielki (s. 269–270), Książ Wielki, Książ Wielki – powiat (s. 291–318), Kurnatka (s. 363), Lanckorona, Lanckorona – zamek i tenuta, Lasek, Laska, Laski, Laskowa pow. sądec., Laskowa pow. ksiąski, Laskowa ziemia zatorska, Laskowiec gaj, Laskowiec las, Laskowiec, Laskowski Młyn, Laskowskie Góry, Laskowy Staw, Lasków par. Jędrzejów, Lasków par. Włodzisław, Lasocice (s. 420–446)]

 • Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997, ss. 674, tablice, mapy
 • Rec. A. Gąsiorowski [w:] Działalność naukowa PAN. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1997, s. 24
 • Rec. T. Jurek, „Kwartalnik Historyczny”, 1998 nr 2, s. 129–132
 • Rec. P. Węcowski, „Studia Źródłoznawcze”, t. 37: 2000, s. 197–201
 • [Rec.:] T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996, „Inter Finitimos”, nr 11: 1997, s. 41–46

 

1998

 • Urzędnicy podolscy XV–XVIII wieku. Spisy (seria wydawnicza: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, red. A. Gąsiorowski, t. III/3), Kórnik 1998, ss. 243 [współautorstwo tomu z E. Janasem, W. Kłaczewskim, A. Sochacką]
 • Włość chroberska w średniowieczu i w XVI wieku w świetle źródeł historycznych, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 4: 1998, s. 139–170
 • Wstęp [w:] Urzędnicy podolscy XV–XVIII wieku. Spisy (seria wydawnicza: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, red. A. Gąsiorowski, t. III/3), oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka, Kórnik 1998, s. 7–28
 • [Rec.:] Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa, hrsg. O. G. Oexle, W. Paravicini, Göttingen 1997, „Roczniki Historyczne”, r. 64: 1998, s. 236–239
 • [Rec.:] S. Teuscher, Bekannte – Klienten – Vervandte. Soziabilität und Politik in der Stadt Bern um 1500, Köln–Weimar–Wien 1998, „Roczniki Historyczne”, r. 64: 1998, s. 270–271

 

1999

 • Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek), Kraków 1999, ss. 295, tablice, mapy
 • Posiadłość, dziedziczność i prestiż. Badania nad późnośredniowieczną i wczesnonowożytną wielką własnością możnowładczą w Polsce (XIV–XVII wieku), „Roczniki Historyczne”, r. 65: 1999, s. 161–194
 • Problem klienteli możnowładczej w Polsce późnośredniowiecznej [w:] Genealogia – Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, red. A. Radzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1999, s. 47–124
 • Uzupełnienia do Spisów urzędników małopolskich XII–XVIII w. [w:] Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII–XV wieku. Spisy, oprac. W. Bukowski (seria wydawnicza: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, red. A. Gąsiorowski, t. IV/5), Kórnik 1999, s. 71–110 [współautorzy W. Bukowski, A. Falniowska-Gradowska, W. Kłaczewski i F. Sikora]

 

2000

 • Enfeoffment and Clientship in Late Medieval Kingdom of Poland: the Case of Red Ruthenia (Rus’), „Quaestiones Medii Aevi Novae”, vol. 5: 2000, s. 267–278
 • Podole pomiędzy Polską i Litwą w XIV i 1. połowie XV wieku [w:] Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1, red. F. Kiryk, Kraków 2000, s. 9–59
 • Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. III, z. 3, red. F. Sikora, Kraków 2000 [współautorstwo tomu z W. Bukowskim, J. Laberschekiem, F. Sikorą, Z. Leszczyńską-Skrętową, M. Wolskim]

[w tomie hasła: Lasocice, Lednica, Lekartów, Leksandrowa, Lekszyce (s. 447–481), Leluchów, Lemiesz, Leńcze, Lepietnica, Lesieniec, Leszczyna, Leszczyny, Leśnica potok, Leśnica las, Leśnica, Leśnik potok, Leśnik rzeczka (s. 526–557), Lewniowa (s. 561–569), Libertów, Libiąż Mały i Wielki, Libichowa, Libichowa-Trzciana klasztor, Librantowa, Libusza (s. 587–617)]

 • Terytorium żmigrodzkie [w:] Kościół – kultura – społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych [Księga jubileuszowa ku czci Stanisława Trawkowskiego], red. S. Bylina [i in.], Warszawa 2000, s. 273–291
 • Z dziejów walki szlachty ruskiej o równouprawnienie: represje lat 1426–1427 i sejmiki roku 1439, „Roczniki Historyczne”, r. 66: 2000, s. 83–120

 

2001

 • Hofämter, Landesämter, Staatsämter und ihre Hierarchien in Polen im ostmitteleuropäischen Vergleich (X–XV Jhr.) [w:] Das Reich und Polen – Parallelen, Interaktionen und Formen der Akkulturation im hohen und späten Mittelalter. Protokoll Nr. 381 über die Arbeitstagung auf der Insel Reichenau vom 3.–6. Oktober 2000 [Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte], Konstanz [2001], s. 36–41
 • Najstarsze dokumenty dla franciszkanów kamienieckich z lat 1400–1402, „Roczniki Historyczne”, r. 67: 2001, s. 149–168
 • Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań, Kraków 2001, ss. 272
 • Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2001–2003 [współautor]

[autor haseł: Anna Cylejska, Cerekwicki przywilej, Chmielnik bitwa, Chodecki Otto, Chodecki Stanisław, Ciołek Stanisław, Czyżowski Jan, Dymitr z Goraja, Dziersław z Rytwian, Elżbieta Granowska z Pilicy, Elżbieta żona Spytka z Melsztyna, Feliks z Paniewa, Firlej Andrzej kasztelan lubelski, Firlej Andrzej wojewoda sandomierski, Firlej Henryk, Firlej Jan marszałek koronny, Firlej Jan z Dąbrowicy podskarbi koronny, Firlej Mikołaj kasztelan krakowski, Firlej Mikołaj z Dąbrowicy wojewoda lubelski, Firlej Mikołaj wojewoda krakowski, Firlej Piotr z Dąbrowicy wojewoda ruski, Firlejowie rodzina możnowładcza, Florian z Mokrska, Głogowski zjazd, Gniewosz z Dalewic, Goworek, Grotniki – bitwa, Hanul z Rygi, Hincza Jan z Rogowa, Inkorporacja Prus do Polski, Jadwiga królowa polska, Jakub z Dębna, Jakub z Kobylan, Jakub z Sienna, Jan Farurej z Garbowa, Jan Lutek z Brzezia, Jan Radlica, Jan z Koniecpola, Jan z Rytwian, Jan z Rzeszowa abp lwowski, Jan z Rzeszowa bp krakowski, Jan z Sienna i Oleska, Janusz Suchywilk, Janusz kasztelan krakowski (XIII w.), Nieszawskie przywileje]

 

2002

 • Spytek Kolczek z Łownicy h. Topór (zm. 1411), podkomorzy sandomierski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 41: 2002, s. 194–199
 • Szlachta sandomierska – szlachta europejska (Kilka uwag na marginesie pracy Jana Wroniszewskiego, Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze, Poznań–Wrocław 2001), „Roczniki Historyczne”, r. 68: 2002, s. 209–228

 

2003

 • Hofämter, Landesämter, Staatsämter und ihre Hierarchien in Polen im mitteleuropäischen Vergleich (11.–15. Jh.) [w:] Das Reich und Polen. Parallelen, Interaktionen und Formen der Akkulturation im hohen und späten Mittelalter, unter mitwirkung von A. Patschovsky, hrsg. von Th. Wünsch (Vorträge und Forschungen, hrsg. vom Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte, Bd. 59), Ostfildern 2003, s. 129–213
 • Starostwo spiskie (1412–1769/70) [w:] Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša – Stan badań nad dziejami Spiszu, red. R. Gładkiewicz i M. Homza, przy współpracy M. Pułaskiego i M. Slivki, Levoča–Wrocław 2003, s. 487–533
 • Władza i klientela [W związku z książką Antoniego Mączaka, Nierówna przyjaźń. Układy klientarne w perspektywie historycznej, Wrocław 2003], „Roczniki Historyczne”, r. 69: 2003, s. 223–230

 

2004

 • Das wiedervereinigte Königreich Polen unter Ladislaus Ellenlang (1304/5–1333) und Kasimir dem Grossen (1333–1370) [w:] Die „Blüte” der Staaten des östlichen Europa im 14. Jahrhundert, hrsg. von M. Löwener (Deutsches Historisches Institut Warschau, Quellen und Studien, Bd. 14), Wiesbaden 2004, s. 107–142
 • Nadanie starostwa podolskiego Teodorykowi z Buczacza z r. 1442 (z dziejów królewszczyzn na Podolu w XV i XVI wieku) [w:] Księga jubileuszowa profesora Feliksa Kiryka (Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Wydanie specjalne, folia 21: Studia Historica [t.] 3), Kraków 2004, s. 69–102
 • Podolia: the „Rotating Borderland” at the Crossroads of Civilizations in the Middle Ages and in the Modern Period [w:] On the Frontier of Latin Europe. Integration and Segregation in Red Ruthenia, 1350–1600 – An der Grenze des lateinischen Europa. Integration und Segregation in Rotreussen, 1350–1600, eds. Th. Wünsch, A. Janeczek, Warsaw 2004, s. 119–187
 • Repertorium podolskie. Dokumenty do 1430 r., „Rocznik Przemyski”, t. 40: 2004, z. 4, s. 127–269
 • Wielka Encyklopedia Polski, t. 1–2, Kraków 2004 [współautor]

[esej: Grunwald (s. 386–387); Piastowie (s. 934–936); Rodzina (s. 1074–1075); Rycerstwo (s. 1100–1102)]

 • [Rec.:] J. Nikodem, Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420–1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza, Publikacje Instytutu Historii UAM 61, Poznań 2004, „Roczniki Historyczne”, r. 70: 2004, s. 245–250 [współautor J. Sperka]

 

2005

 • Jarosławowi Nikodemowi w odpowiedzi, „Roczniki Historyczne”, r. 71: 2005, s. 316–319 [współautor J. Sperka]
 • Stefan (Szczepan, zm. 1254/1265), przedstawiciel rodu Toporów, konarski krakowski, kasztelan łęczycki i sieradzki [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 43: 2004–2005, s. 135–137
 • Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Zespoły ksiąg sądowych „szlacheckich” i miejskich z czasów I Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.) w Kijowie, „Rocznik Krakowski”, t. 71: 2005 [Tom dedykowany prof. Jerzemu Wyrozumskiemu], s. 93–114

 

2006

 • Początki starostwa spiskiego i pierwsi starostowie. Z dziejów polityki Władysława Jagiełły wobec Zakonu Krzyżackiego i Zygmunta Luksemburskiego w latach 1411–1430 [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. 9 [Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Matuszewskiemu], red. J. S. Matuszewski, Lublin–Łódź 2006, s. 153–181

 

2007

 • Jeszcze o kryzysie legitymizacyjnym i pozycji namiestniczej kasztelana oraz starosty krakowskiego Jana z Tęczyna w latach 1399–1402 [w:] Średniowiecze polskie i powszechne, t. 4, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2007, s. 208–224
 • Z dziejów królewszczyzn i organizacji militarnej na Podolu w XV i początku XVI w. (wokół nadania starostwa podolskiego Teodorykowi z Buczacza w 1442 r.), „Rocznik Przemyski”, t. 43: 2007, z. 1: Historia wojskowości, s. 3–52

 

2008

 • Sułek Sulisław (1. połowa XII w.), przedstawiciel rodu Sieciechowiców (Toporów), możnowładca polski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45: 2008, s. 506–508
 • Sułek (zm. ok. 1269/1270), przedstawiciel rodu Gryfów (dotychczas zaliczany do Toporów), wojewoda i kasztelan krakowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45: 2008, s. 508–513
 • Sułek z Niedźwiedzia (zm. ok. 1288/1289), z rodu rycerskiego Starychkoni, kasztelan krakowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45: 2008, s. 514–519
 • Wierność i zdrada na pograniczu. Walki o Bracław w latach 1430–1437 [w:] Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. J. Smolucha [i in.], Kraków 2008, s. 675–714

 

2009

 • Badania nad późnośredniowiecznymi i nowożytnymi dziejami Spiszu. Przegląd źródeł i literatury, „Zeszyty Naukowe UJ”, nr 1304: Prace Historyczne z. 136: 2009, s. 33–48
 • Kilka słów o kryzysie legitymizacyjnym lat 1399–1402 i o kryzysie polemiki naukowej [w:] Średniowiecze polskie i powszechne, t. 5, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2009, s. 250–283

 

2010

 • The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford 2010 [współautor]
 • [w tomie hasła: Kurozwencki, Tenczinski, Szlachta/knights]

 

I.2 Prace z zakresu polskiej historii najnowszej

 

1987

 • [Oprac.] [S. Mandecki], Relacja z lat 1944–1957, „Arka”, nr 18: 1987, s. 116–124 [„drugi obieg”]

 

1989

 • Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” 1898–1946, Warszawa 1989, ss. nlb. 2, 71, nlb. 3, tabl. 4 [„drugi obieg”]
 • [Rec.: M. Ney-Krwawicz, Trzy książki o generale Leopoldzie Okulickim, „Dzieje Najnowsze”, 1991 nr 4, s. 108–113]

 

1990

 • Na szlaku AK (NIE, DSZ, WiN), „Zeszyty Historyczne”, z. 94: 1990, s. 13–47

 

1991

 • [List do redakcji: Sprostowanie], „Zeszyty Historyczne”, z. 95: 1991, s. 234–235

 

1993

 • Jeszcze o monografii Zrzeszenia WiN, o rozbiciu IV Zarządu Głównego i o początkach prowokacji, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 4: 1993, s. 219–240
 • Kilka uwag o Zrzeszeniu WiN. Na marginesie książki dr. Zygmunta Woźniczki, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 3: 1993, s. 186–200
 • Pierwsza książka o Zrzeszeniu WiN (non unius auctoris libellus), „Kwartalnik Historyczny”, 1993 nr 2, s. 117–124
 • [Oprac.] Rozbicie IV Zarządu Głównego WiN i początek prowokacji w świetle dokumentów z Archiwum Delegatury Zagranicznej WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 4: 1993, s. 130–170

 

1994

 • Książka kilku autorów (o pracy Zygmunta Woźniczki – po raz ostatni), „Kwartalnik Historyczny”, 1994 nr 2, s. 63–70
 • Leopold Okulicki, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 5: 1994, s. 195–201
 • [Oprac.] Przejęte sprawozdanie. Jeszcze jeden dokument z okresu rozbicia IV Zarządu Głównego WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 5: 1994, s. 119–129
 • Słownik historii Polski 1939–1948, red. A. Chwalba, T. Gąsowski, Kraków 1994 [współautor]

[w tomie hasła: Anders Władysław (s. 21–27), Korboński Stefan (s. 61–65), Okulicki Leopold (s. 85–90), Delegatura Sił Zbrojnych (DSZ) (s. 39–41), „Niepodległość” (NIE, „Nie”) (s. 80–85), „Wolność i Niezawisłość” (WiN) (s. 218–225)]

 

1995

 • [Oprac.] Dwa dokumenty programowe z 1946 r. („Wytyczne dla Delegacji”, „Nasze podstawy ideowe i organizacja”), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 7: 1995, s. 129–142
 • [Oprac.] Przed wyborami. Korespondencja z Kraju z przełomu 1946 i 1947 r. (wybór), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 6: 1995, s. 127–169
 • [Rec.:] Nowa książka o cichociemnych [K. A. Tochman, Słownik biograficzny cichociemnych, t. 1, Oleśnica 1994], „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 6: 1995, s. 259–265

 

1996

 • Encyklopedia Polski, Kraków 1996 [współautor]

[w tomie hasła: Kuraś Józef (ps. „Ogień”, 1915–1947) (s. 342); Partyzantka antykomunistyczna w Polsce 1944–1956 (s. 489–491); „Wolność i Niezawisłość” (s. 763)]

 • Może to intryga sowieckich służb specjalnych? [w:] Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek”. Fakty – dokumenty – ślady – legenda, red. S. M. Jankowski, Bochnia–Kraków 1996, s. 181–184
 • [Rec.:] H. Piecuch, Akcje specjalne. Tajna historia Polski od Bieruta do Ochaba, Warszawa 1996, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 9: 1996, s. 300–303

 

1998

 • [Rec.:] Terror i zdrada [S. Courtois i in., Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, wstęp do polskiego wydania K. Kersten, Warszawa bdw], „Studia Rzeszowskie”, t. 5: 1998, s. 33–38

 

1999

 • Bniński Wacław Hilary Józef Maria (1923–1998), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 13: 1999, s. 259–267 [współautor S. J. Rostworowski]
 • Ursyn-Niemcewicz Jerzy Samuel (1924–1996), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 13: 1999, s. 278–283

 

2001

 • [Oprac.] Listy kuriera „Mietka”, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 15: 2001, s. 125–145 [współautor M. Korkuć]
 • [Oprac.] „Marek” i zdrajcy. Korespondencja ppłk. Józefa Maciołka z „Wiktorem” i „Kosem”, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 16: 2001, s. 109–162 [współautor W. Frazik]

 

2002

 • Jerzy Ursyn-Niemcewicz (1924–1996) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1, Kraków–Warszawa–Wrocław 2002, s. 504–508
 • Polska lat 1944–1956: z dziejów agonii i podboju [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1, Kraków–Warszawa–Wrocław 2002, s. XI–LVII
 • Wacław Bniński (1923–1998) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1, Kraków–Warszawa–Wrocław 2002, s. 54–59

 

2003

 • [Oprac.] T. Gołąb, Wspomnienia ze służby w AK i WiN w latach 1940–1953, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 19–20: 2003, s. 243–293
 • [Oprac.] D. Ćwiklińska-Gołąb, Wspomnienia konspiracyjne i więzienne z lat 1951–1956, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 19–20: 2003, s. 295–314
 • [Oprac.] Trzy raporty emisariusza „Wacława” z lat 1951–1952, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 19–20: 2003, s. 361–375

 

2004

 • [Udział w dyskusji redakcyjnej pt.] Aparat bezpieczeństwa publicznego w walce z polskim podziemiem niepodległościowym, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1(5): 2004, s. 23–59
 • [Oprac.] Archiwum Delegatury WiN 1946–1953 – pseudonimy i kryptonimy [w:] „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 21: 2004 [Z dziejów podziemia niepodległościowego 1944–1956. Księga jubileuszowa Jerzego Woźniaka], s. 299–311
 • Leopold Okulicki (1898–1946) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 2, Kraków–Warszawa–Wrocław 2004, s. 367–374
 • Światy przeciwstawne: komunistyczna bezpieka wobec niepodległościowego podziemia, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1(5): 2004, s. 11–21
 • Wielka Encyklopedia Polski, t. 1–2, Kraków 2004 [współautor]

[w tomach hasła: Kuraś Józef „Ogień”, „Orzeł (1915–1947) (s. 635), „Wolność i Niezawisłość” (s. 1414–1415)]

 

2007

 • Andrzej Zagórski (1926–2007), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 26–27: 2007, s. 5–8 [współautor T. Gąsiorowski]
 • [Red.] Konspiracja i opór społeczny na Podkarpaciu w okresie PRL, Przemyśl 2007

 

2009

 • Agentura w działaniu. Zapis dyskusji panelowej, która odbyła się w Krakowie, 7 XII 2007 r. Uczestnicy: Wojciech Frazik, dr hab. Janusz Kurtyka, dr Filip Musiał [w:] Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-1990, red. F. Musiał, M. Wenklar, Kraków 2009, s. 611–628

 

2010

 • Polska 1944–1956: z dziejów agonii i podboju, [przedruk z: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1, Kraków–Warszawa–Wrocław 2002] „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010 nr specjalny(112–113), s. 160–192

 

I.3 Uczestnictwo w redakcjach

 

 • [Redaktor naczelny] „Studenckie Zeszyty Historyczne”, z. 1–3, Kraków 1982, 1983, 1985
 • [Redaktor naczelny] „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 5–31, Kraków 1994–2009
 • [Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1–4, Warszawa 2002–2010
 • [Członek redakcji] „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, nr 1–7, Warszawa 2004–2009
 • [Redaktor naukowy serii] Monografie Przemyskie, Instytut Historii i Archiwistyki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej i Wydawnictwo „Fort”, Przemyśl 2006–2007

[w serii wydano tomy: R. Szczęch, Aparat bezpieczeństwa wobec księży Kościoła rzymskokatolickiego diecezji przemyskiej w latach 1944–1954, Przemyśl 2006; Konspiracja i opór społeczny na Podkarpaciu w okresie PRL, Przemyśl 2007]

 

I.4 Wprowadzenia, przedmowy, posłowia

 

1992

 • Wstęp [w:] A. Wojtowicz, A. Wojtowicz, Kronika Małej Ojczyzny. W Lwowskim Okręgu AK–NIE–WiN, Zielona Góra 1992, s. 9–18

 

1994

 • Przedmowa [w:] A. Zagórski, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, Wrocław–Kraków 1994, s. 7–11

 

1997

 • Posłowie [w:] D. Wojnar-Górecka, Klementyna. Więzienne wspomnienia z procesu WiN-u, Kraków 1997, s. 207–214

 

2002

 • Wprowadzenie [w:] M. Korkuć, Zostańcie wierni tylko Polsce… Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944–1947), Kraków 2002, s. 9–10
 • Wprowadzenie [w:] R. Śmietanka-Kruszelnicki, Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945–1948, Kraków 2002, s. 7–8
 • Wstęp [w:] Nowa Huta – Miasto walki i pracy, red. R. Terlecki, M. Lasota, J. Szarek, Kraków 2002, s. 7–8

 

2003

 • Wprowadzenie [w:] „…Do prześladowania nie daliśmy powodu”. Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej. Kraków 3 II 2003, red. R. Terlecki, Kraków 2003, s. 5–7
 • Wprowadzenie [w:] S. M. Jankowski, R. Kotarba, Literaci a sprawa katyńska – 1945, Kraków 2003, s. 7–8
 • Wprowadzenie [w:] F. Musiał, M. Lasota, Kościół zraniony. Sprawa ks. Lelity i proces Kurii krakowskiej, Kraków 2003, s. 7–8

 

2004

 • Przedmowa [w:] T. Balbus, O Polskę Wolną i Niezawisłą (1945–1948). WiN w południowo-zachodniej Polsce (geneza – struktury – działalność – likwidacja – represje), Kraków–Wrocław 2004, s. 9–10

 

2005

 • Przedmowa [w:] A. Dziuba, Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945–1947, Kraków 2005, s. 7–8
 • Przedmowa [w:] F. Musiał, Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946–1955), Kraków 2005, s. 7–8
 • Przedmowa [w:] F. Musiał, Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946–1955, Kraków 2005, s. 7–8
 • Przedmowa [w:] K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944–1956, Kraków–Wrocław 2005, s. 9–10
 • Przedmowa [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005, s. 5–6 [współautor R. Renz]
 • Przedmowa [w:] Z. Zblewski, Okręg Krakowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945–1948. Geneza, struktury, działalność, Kraków 2005, s. 5–6
 • Wprowadzenie [w:] Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty, oprac. Z. Solak, J. Szarek, współpraca H. Głębocki, J. Nowak, A. Roliński, Kraków 2005, s. 5–6

 

2006

 • Przedmowa [w:] R. Szczęch, Aparat bezpieczeństwa wobec księży Kościoła rzymskokatolickiego diecezji przemyskiej w latach 1944–1954, Przemyśl 2006, s. 5–6
 • Przedmowa [w:] Wokół pogromu kieleckiego, red. Ł. Kamiński, J. Żaryn, Warszawa 2006, s. 7–8
 • Przedsłowie [w:] Między Sierpniem a Grudniem. „Solidarność” w Krakowie i Małopolsce w latach 1980–1981, red. T. Gąsowski, współpraca B. Klich-Kluczewska, J. Mierzwa, Kraków 2006, s. 5–6 [współautor T. Gąsowski]
 • Przesłanie Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie odmowy objęcia ofiar Zbrodni Katyńskiej przepisami FR o rehabilitacji ofiar represji politycznych [w:] Zbrodnia katyńska. Przesłanie dla przyszłości, red. M. Tarczyński, Warszawa 2006, s. 3–5 [współautor Witold Kulesza]

 

2007

 • Przedmowa [w:] Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk [i in.], Warszawa–Lublin 2007, s. V
 • Przedmowa [w:] Konspiracja i opór społeczny na Podkarpaciu w okresie PRL, red. J. Kurtyka, Przemyśl 2007, s. 3–4
 • Słowo wstępne [w:] E. Jakimek-Zapart, Nie mogłem inaczej żyć… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, Kraków 2007, s. 7–8
 • Słowo wstępne [w:] M. Szpytma, Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy, Warszawa–Kraków 2007, s. 9–10

 

2008

 • Przedmowa [w:] S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk–Warszawa–Kraków 2008, s. 13–16
 • Słowo wstępne [w:] E. Jakimek-Zapart, Nie mogłem inaczej żyć… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, wyd. 2, Kraków 2008, s. 7–8
 • Wstęp [w:] J. Pawłowicz, Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948, Warszawa 2008, s. 9–11

 

2009

 • List dr. hab. Janusza Kurtyki [w:] Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, red. W. Bernacki [i in.], Kraków 2009, s. 17
 • Preface [w:] M. Szpytma, The Risk of Survival. The Rescue of the Jews by the Poles and the Tragic Consequences for the Ulma Family from Markowa, Warszawa–Kraków 2009, s. 7–9
 • Przedmowa [w:] Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. W. Materski, T. Szarota, Warszawa 2009, s. 7–12 [współautor Z. Gluza]
 • Przedsłowie [w:] Stefan Korboński 1901–1989, red. M. Ptasińska-Wójcik, Warszawa 2009, s. 7–9

 

2010

 • Przedsłowie [w:] Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1989. Obrazy, koncepcja, wybór i oprac. materiałów J. Dutka, M. Zakrzewski, teksty wprowadzające do rozdziałów J. Szarek, Kraków 2010, s. 7
 • Solidarność” była dziełem narodu [przedruk przedmowy do książki: S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk–Warszawa–Kraków 2008], „Nowe Państwo”, 2010 nr 4, s. 70–72
 • Wprowadzenie [w:] Zbrodnia Katyńska – w kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010, s. VII–XI
 • Zbrodnia Katyńska, zbrodnia ludobójstwa [przedruk wprowadzenia do książki: Zbrodnia Katyńska – w kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010], „Nowe Państwo”, 2010 nr 4, s. 66–69

 

II. Publikacje popularnonaukowe

 

1989

 

 • Katyń – jeszcze jeden dokument, „Tygodnik Powszechny”, 29 VII 1989
 • Katyń – jeszcze jeden dokument [w:] Katyń. Relacje, wspomnienia, publicystyka, red. A. L. Szcześniak, Warszawa 1989, s. 342–349

 

1999

 • Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” [w:] Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, red. G. Wąsowski, L. Żebrowski, Warszawa 1999, s. 63–141

 

2001

 • Pamięć narodowa i jej strażnicy. Rozmowa redakcyjna z udziałem przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej: Sławomira Radonia, Janusza Kurtyki, Ryszarda Terleckiego, Antoniego Dudka, Zdzisława Zblewskiego, „Arcana”, nr 38: 2001, s. 5–22

 

2002

 • Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” [w:] Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, oprac. K. Krajewski, J. Kurtyka, T. Łabuszewski, P. Niwiński, J. Pawłowicz, G. Wąsowski, J. Węgierski, L. Żebrowski, red. A. Borowski, Warszawa 2002, s. 95–206

 

2003

 • Polska 1944–1956: z dziejów oporu i podboju, Warszawa 2003, ss. 32 [broszura towarzysząca wystawie „W walce z władzą nieludzką”, scenariusz i opracowanie B. Otwinowska, 2003, prezentacja: Londyn IX 2003, Warszawa X 2003]

 

2004

 • Polska 1944–1956. Podbój i agonia [w:] Wierni testamentowi Polski niepodległej. Podziemie antykomunistyczne w latach 1944–1956, red. J. Szarek, Kraków 2004, s. 9–38

 

2006

 • Nie jestem politykiem [rozmawiali Władysław Bułhak i Barbara Polak], „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2006 nr 1–2(60–61), s. 5–20
 • Pamiętać czy wybaczać [zapis debaty w Domu Literatury w Warszawie, 3 II 2006], „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2006 nr 3–4(62–63), s. 119–142
 • Polska polityka historyczna – w debacie uczestniczą: Marszałek Sejmu RP Marek Jurek, prof. Andrzej Nowak, poseł Arkadiusz Rybicki, dr Paweł Skibiński oraz prezes IPN dr hab. Janusz Kurtyka i dyrektor BEP IPN dr hab. Jan Żaryn, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2006 nr 5(64), s. 2–33

 

2007

 • Polskie Państwo Podziemne i jego spadkobiercy, „Gazeta Polska”, 17 I 2007
 • Tysol – wczoraj, dziś, jutro, „Tygodnik Solidarność”, 23 XI 2007

 

2008

 • Największa opozycja antykomunistyczna – o Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” z Wojciechem Frazikiem, Januszem Kurtyką i Tomaszem Łabuszewskim rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2008 nr 1–2(84–85), s. 13–42
 • Bohaterowie nie uciekną przed historią [tekst jest wprowadzeniem do książki S. Cenckiewicza i P. Gontarczyka, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk–Warszawa–Kraków 2008], „Rzeczpospolita”, 18 VI 2008
 • Śledztwo w imieniu Polski, „Tygodnik Powszechny”, 26 XI 2008

 

2009

 • Kresy pamiętamy. Z Agnieszką Biedrzycką, ks. Romanem Dzwonkowskim, Januszem Kurtyką i Januszem Smazą rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2009 nr 1–2(96–97), s. 2–42
 • Po co nam suwerenność, „Rzeczpospolita”, 19 VI 2009

 

2010

 • Generał Leopold Okulicki 1898–1946, Warszawa 2010 [w druku; współautor J. Pawłowicz]
 • Pamięć i przyszłość, „Arcana”, nr 94: 2010, s. 15–19
 • Wciągnęła mnie rzeczywistość. Janusz Kurtyka w Biuletynie IPN (wybór Barbara Polak), „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010 nr specjalny(112–113), s. 143–159
 • Zbrodnia katyńska to ludobójstwo, „Gość Niedzielny”, 11 IV 2010, dodatek: „Zbrodnia katyńska”
 • Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” [tekst do przygotowywanego 3 wydania albumu: Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku], „Nowe Państwo”, 2010 nr 4, s. 59–65
 • Żołnierze i obywatele, „Gość Niedzielny”, 7 III 2010, dodatek „Żołnierze wolnej Polski”

1 W obrębie lat publikacje uporządkowano alfabetycznie, z umieszczeniem na końcu recenzji. Publikacje popularnonaukowe – prasowe uporządkowano chronologicznie.

 

 

Bibliografia wywiadów prasowych i oficjalnych wypowiedzi Janusza Kurtyki z lat 2000–2010

opracował Piotr Gajewski

 

I. WYWIADY

 

2001

 • Spytać każdy może [współautor Ryszard Terlecki, rozmawiał Maciej Kwaśniewski], „Gazeta Krakowska”, 27–28 I 2001
 • Tajne teczki bezpieki [współautor Ryszard Terlecki, rozmawiał Jan L. Franczyk], „Głos Nowohucki”, 13 IV 2001
 • Bliżej teczek, „Słowo Ludu”, 10 V 2001
 • Osiemset metrów akt, „Nasz Dziennik”, 19 XII 2001

 

2002

 • Operacja „Cezary” [rozmawiał Maciej Kwaśniewski], „Gazeta Krakowska”, 8 III 2002
 • Synonim wroga [rozmawiał Włodzimierz Knap], „Dziennik Polski”, 3 VI 2002
 • Osiem wyroków śmierci [rozmawiał Maciej Kwaśniewski], „Gazeta Krakowska”, 8 IX 2002

 

2003

 • Trzeba na nowo pisać historię [rozmawiał Włodzimierz Knap], „Dziennik Polski”, 20 VI 2003

 

2004

 • Zastrzeżona gra [rozmawiał Włodzimierz Knap], „Dziennik Polski”, 12 VII 2004
 • Sieroty po imperium” grają „teczkami”?, „Nowy Dziennik” [Nowy Jork], 15 VII 2004
 • Nie jesteśmy strażnikami [współautor Andrzej Kuler, rozmawiał Roman Graczyk], „Gazeta Wyborcza–Kraków”, 29 X 2004

 

2005

 • Największy wróg partii [współautor Marek Lasota, rozmawiał Włodzimierz Knap], „Dziennik Polski”, 19 IV 2005
 • Diament i popiół [współautor Marek Lasota, rozmawiał Włodzimierz Knap], „Dziennik Polski”, 29 IV 2005
 • Więcej jawności [rozmawiała Ewa Łosińska], „Dziennik Polski”, 17 VI 2005
 • Uzupełniam paletę [rozmawiał Wojciech Harpula], „Gazeta Krakowska”, 2 VIII 2005
 • Esbecy nie mogą pozostać anonimowi [rozmawiała Katarzyna Gójska-Hejke], „Gazeta Polska”, 28 IX 2005
 • Jestem za jawnością [rozmawiał Piotr Bączek], „Gazeta Polska”, 14 XII 2005
 • IPN będzie ścigał zbrodnie komunistyczne [rozmawiał Marcin Austyn], „Nasz Dziennik”, 24–26 XII 2005

 

2006

 • Listy agentów nie zaszkodzą państwu [rozmawiał Andrzej Kaczyński], „Rzeczpospolita”, 6 I 2006
 • Nie przeproszę Przewoźnika [rozmawiały Agnieszka Kublik i Monika Olejnik], „Gazeta Wyborcza”, 7–8 I 2006
 • Usprawnić IPN, znowelizować ustawę [rozmawiał Łukasz Starzewski], „PAP”, 8 I 2006
 • Wyzwania między teczkami [rozmawiał Łukasz Starzewski], „Gazeta Krakowska”, 10 I 2006
 • IPN w remoncie [rozmawiał Waldemar Żyszkiewicz], „Tygodnik Solidarność”, 24 III 2006
 • Punkt krytyczny został przekroczony [rozmawiała Agnieszka Kuchcińska-Kurcz], „Kurier Szczeciński”, 31 III–2 IV 2006
 • Wiosna lustracji [rozmawiał Piotr Legutko], „Nowe Państwo”, 2006 nr 2, 7 IV 2006
 • Jest jeszcze wiele do zrobienia [rozmawiał Zenon Baranowski], „Nasz Dziennik”, 10 IV 2006
 • To był niemiecki obóz [rozmawiał Andrzej Grajewski], „Gość Niedzielny”, 16 IV 2006
 • Dwie rzeczywistości lustracji [rozmawiała Katarzyna Hejke], „Niezależna Gazeta Polska”, 5 V 2006
 • Prawda historyczna rozmija się z prawdą sądową [rozmawiali Katarzyna Nowicka i Marcin Dzierżanowski], „Życie Warszawy”, 9 V 2006
 • Fundamentem ma być prawda [rozmawiał Eugeniusz Tuzow-Lubański], „Nasza Polska”, 18 VII 2006
 • Droga do prawdy wciąż daleka [rozmawiała Aneta Dzienis], „Gazeta Wyborcza – Białystok”, 24 VII 2006
 • W IPN są też dowody bohaterstwa Polaków [rozmawiał Łukasz Warzecha], „Fakt”, 28 VII 2006
 • Ujawnimy wszystkich funkcjonariuszy bezpieki [rozmawiał Wojciech Wybranowski], „Nasz Dziennik”, 24 VIII 2006
 • Lustracja [rozmawiała Amelia Łukasiak], „Newsweek”, 11 IX 2006
 • Kuchciński nie był OZI [rozmawiał Wojciech Wybranowski], „Nasz Dziennik”, 15 IX 2006
 • Bez fałszywych bohaterów [rozmawiała Ewa Łosińska], „Dziennik Polski”, 2 XI 2006
 • IPN poradzi sobie z lustracją [rozmawiał Łukasz Wilczura], „Nowiny”, 6 XI 2006
 • Dobry krok w kierunku jawności [rozmawiał Wojciech Wybranowski], „Nasz Dziennik”, 14 XI 2006
 • Nowa ustawa lustracyjna opiera się na dobrych wzorcach[rozmawiał Wojciech Wybranowski], „Nasz Dziennik”, 17 XI 2006
 • Różne odcienie współpracy z SB[rozmawiał Piotr Śmiłowicz], „Rzeczpospolita”, 28 XI 2006
 • Punkt krytyczny został przekroczony [rozmawiała Agnieszka Kuchcińska-Kurcz], „Przegląd Pomorski”, 29 XI 2006
 • Bohater pozostanie bohaterem [rozmawiała Katarzyna Hejke], „Gazeta Polska”, 29 XI 2006
 • Nawet Castro był przeciw [rozmawiał Łukasz Wilczura], „Gazeta Krakowska”, 13 XII 2006

 

2007

 • Dokumenty o arcybiskupie od dawna leżały w czytelni [rozmawiał Wojciech Cieśla], „Rzeczpospolita”, 12 I 2007
 • Każdy agent wiedział, co robi [rozmawiał Andrzej Godlewski], „Dziennik”, 18 I 2007
 • Esbecy nie będą bezkarnie kłamać [rozmawiała Katarzyna Gójska-Hejke], „Gazeta Polska”, 21 II 2007
 • Prace nad pierwszą listą agentów są zaawansowane [rozmawiał Wojciech Cieśla], „Rzeczpospolita”, 26 II 2007
 • Będziemy lustrować, bo Sejm tak chce [rozmawiał Mirosław Olszewski], „Nowa Trybuna Opolska”, 3–4 III 2007
 • Oświadczeń lustracyjnych będzie 300–700 tysięcy [rozmawiał Jaromir Kwiatkowski], „Nowiny”, 5 III 2007
 • Lustracja może potrwać nawet dwadzieścia lat [rozmawiał Arkadiusz Jaraszek], „Gazeta Prawna”, 15 III 2007
 • Musimy lustrować, bo Sejm tak chce [rozmawiał Mirosław Olszewski], „Głos Pomorza – Koszalin”, 16 III 2007
 • Lustracja nie upokarza [rozmawiał Krzysztof Świątek], „Tygodnik Solidarność”, 8 V 2007
 • Esbecy nie będą już anonimowi [rozmawiał Krzysztof Gottesman], „Rzeczpospolita”, 9 V 2007
 • Problem pozostał [rozmawiał Andrzej Grajewski], „Gość Niedzielny”, 17 V 2007
 • Lista 500” na razie pozostanie tajna [rozmawiała Monika Kowalczyk], „Dziennik Polski”, 19 VI 2007
 • To nie nasza lista [rozmawiał Tomasz Sakiewicz], „Gazeta Polska”, 27 VI 2007
 • Nowe akta ojca Hejmy w IPN [rozmawiał Piotr Pałka], „Rzeczpospolita”, 10 IX 2007

 

2008

 • Historyk Chodakiewicz kontra pamflecista Gross [rozmawiała Marlena Mistrzak], „Super Express”, 18 I 2008
 • Wygnańcy” to odpowiedź na działania Steinbach [rozmawiała Katarzyna Wichowska], „Dziennik”, 22 I 2008
 • Polacy mają prawo poznać prawdę [rozmawiała Marlena Mistrzak], „Super Express”, 18 VI 2008
 • Historia bez wyrywania kartek [rozmawiała Ewa Łosińska], „Dziennik Polski”, 20 VI 2008
 • Historia upomina się o wielkich ludzi [rozmawiali Małgorzata Subotić i Piotr Zychowicz], „Rzeczpospolita”, 21–22 VI 2008
 • Kmicic, który zapomniał Radziwiłła [rozmawiał Tomasz Sakiewicz], „Gazeta Polska”, 25 VI 2008
 • Nie ma ludzi ze spiżu [rozmawiał Andrzej Grajewski], „Gość Niedzielny”, 27 VI 2008
 • Nie martwię się o los IPN [rozmawiali Marcin Herman i Łukasz Warzecha], „Fakt”, 31 VII 2008
 • Instytut nie jest od budowy pomników [rozmawiała Barbara Kasprzycka], „Dziennik”, 27 VIII 2008
 • Były groźby i naciski na IPN [rozmawiał Cezary Gmyz], „Rzeczpospolita”, 20–21 IX 2008
 • W IPN rządzę ja, a nie PiS [rozmawiał Wiktor Świetlik], „Polska The Times”, „Polska Dziennik Bałtycki”, 20–21 IX 2008
 • Naciski i telefony [rozmawiał Piotr Śmiłowicz], „Newsweek”, 22 IX 2008
 • Będziemy głusi na nienawiść [rozmawiał Tomasz Sakiewicz], „Gazeta Polska”, 24 IX 2008
 • Historia nie jest czytanką [rozmawiali Dariusz Jaworski i Piotr Mucharski], „Tygodnik Powszechny”, 16 XI 2008
 • Dziennikarze bardziej służalczy od naukowców [rozmawiał Marek Zygmunt], „Nasz Dziennik”, 20 XI 2008
 • Coraz bliżej prawdy [rozmawiał Marcin Herman], „Fakt”, 27 XI 2008
 • Śmierć Sikorskiego ciągle niewyjaśniona [rozmawiał Tomasz Sakiewicz], „Gazeta Polska”, 3 XII 2008
 • Białoruska misja Lombardu [rozmawiała Magdalena Rigamonti], „Polska The Times”, 11 XII 2008
 • IPN nie jest instytucją nauczającą klasę polityczną [rozmawiali Maciej Walaszczyk i Piotr Zaremba], „Dziennik”, 12 XII 2008
 • Stan wojenny to zbrodnia wobec narodu [rozmawiali Paweł Lickiewicz i Tadeusz Płużański], „Super Express”, 13–14 XII 2008

 

2009

 • Niemożliwe stało się możliwe [rozmawiał Jerzy Kłosiński], „Tygodnik Solidarność”, 28 I 2009
 • Nie sprawdzimy wszystkich z SB [rozmawiał Mariusz Staniszewski], „Polska The Times”, 6 II 2009
 • Karanie IPN byłoby absurdalne [rozmawiał Cezary Gmyz], „Rzeczpospolita”, 21–22 II 2009
 • Spełnianie politycznych oczekiwań to powrót cenzury [rozmawiał Cezary Gmyz], „Rzeczpospolita”, 31 III 2009
 • Kwaśniewski został zarejestrowany jako TW „Alek”, a Pałac Kultury trzeba zburzyć [rozmawiał Andrzej Godlewski], „Polska The Times”, 1 IV 2009
 • Kwaśniewski współpracował z SB [rozmawiali Paweł Lickiewicz i Tadeusz Płużański], „Super Express”, 2 IV 2009
 • Mój los jako szefa IPN wcale nie jest przesądzony [rozmawiała Amelia Łukasiak], „Dziennik”, 6 IV 2009
 • Obawiam się o pion śledczy [rozmawiał Krzysztof Świątek], „Tygodnik Solidarność”, 15 IV 2009
 • Dwie twarze IPN [rozmawiał Jacek Dziedzina], „Gość Niedzielny”, 17 IV 2009
 • Bez kaznodziejskiego zapału [rozmawiał Cezary Michalski], „Dziennik”, 2–3 V 2009, dodatek „Europa” nr 18/2009

 

2010

 • Odkłamywanie historii [rozmawiał Andrzej Dobrowolski], „Nowy Dziennik – Polish Daily News”, 8 I 2010
 • Niezłomni do końca [rozmawiali Bartosz Marzec i Maciej Rosalak], „Rzeczpospolita”, 27–28 II 2010, dodatek „Wierni wyklęci”
 • WiN to prawdziwi bohaterowie [rozmawiał Mirosław Skowron], „Super Express”, 3 III 2010
 • Nowa ustawa upolityczni instytut [rozmawiał Cezary Gmyz], „Rzeczpospolita”, 16 III 2010.
 • Mord założycielski [rozmawiał Wojciech Pięciak], „Tygodnik Powszechny”, 21 III 2010
 • O pełzaniu i budzeniu do wolności [rozmawiał Józef Darski], „Gazeta Polska”, 31 III 2010
 • Esbecy nie mogą pozostać anonimowi [rozmawiała Katarzyna Gójska-Hejke], „Nowe Państwo”, 2010 nr 4, s. 13–14 [pierwodruk: „Gazeta Polska”, 28 IX 2005]
 • O pełzaniu i budzeniu do wolności [rozmawiał Józef Darski], „Nowe Państwo”, 2010 nr 4, s. 15–18 [pierwodruk: „Gazeta Polska”, 31 III 2010]
 • Powinniśmy tak działać, jakby Powstanie Warszawskie wygrało”. Z profesorem Januszem Kurtyką, Prezesem IPN, rozmawia Józef Darski, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010 nr specjalny(112–113), s. 193–198 [pierwodruk: „Gazeta Polska”, 31 III 2010]

 

II. OFICJALNE WYPOWIEDZI

 

2006

 • IPN gotowy do lustracji, „Nowiny”, 23 I 2006
 • Zespół prokuratorów prowadzi śledztwo ws. ks. Popiełuszki, „PAP”, 24 I 2006
 • Pod koniec 2006 ukaże się praca o inwigilacji „S” po stanie wojennym, „PAP”, 24 I 2006
 • Związek chce ujawnienia agentów, „Rzeczpospolita”, 25 I 2006
 • W odpowiedzi na list Pana Bolesława Banaszkiewicza zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” z 28 stycznia 2006 r. pt. „Kurtyka wprowadził w błąd” [wyjaśnienie Prezesa IPN], „Gazeta Wyborcza”, 3 II 2006
 • Pomoc IPN dla komisji „Pamięć i troska”, „PAP”, 1 III 2006
 • IPN wyda publikację naukową dotyczącą inwigilacji Wojtyły, „PAP”, 1 III 2006
 • O liście stalinowskich członków aparatu represji z WP, „PAP”, 1 III 2006
 • Na akta w IPN trzeba było czekać nawet trzy lata, „PAP”, 2 III 2006
 • Bez dowodów na udział Polaków w zamachu na papieża, „PAP”, 8 III 2006 [współautor Ferdinando Imposinato]
 • W IPN powołano zespół prokuratorów do śledztwa ws. związku przestępczego w MSW, „PAP”, 9 III 2006
 • Wszystkie projekty zmian „idą we właściwym kierunku”, „PAP”, 9 III 2006
 • Komunikat w sprawie publikacji „Gazety Wyborczej” z dnia 31.03.2006 r. pt. Polityka historyczna – fundament IV RP, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2006 nr 5(64), s. 34

 

2007

 • O założeniach ustaw „deubekizacyjnych”, „PAP”, 20 III 2007
 • Niektóre dane o sędziach TK były w zbiorze zastrzeżonym, „PAP”, 10 V 2007
 • Mała nowelizacja odpowiada temu, o co chodziło TK, „PAP”, 5 VI 2007
 • W przyszłym tygodniu ruszy akcja odsyłania oświadczeń lustracyjnych, „PAP”, 19 VI 2007
 • Z IPN nie wyciekły żadne katalogi, „PAP”, 20 VI 2007
 • IPN weryfikuje oświadczenia osób niewyłączonych spod lustracji, „PAP”, 30 VII 2007
 • Powstanie Warszawskie było decydującą bitwą, „PAP”, 1 VIII 2007
 • 17 lub 18 września IPN zaczyna publikacje katalogów, „PAP”, 13 IX 2007
 • IPN udostępni katalogi we wtorek lub środę, „PAP”, 17 IX 2007
 • Publikacja katalogów IPN wstrzymana, „PAP”, 18 IX 2007
 • Pamięć o WiN – fundamentem myślenia o państwie, „PAP”, 19 IX 2007
 • 1968 – rokiem hańby w stosunkach polsko-żydowskich, „PAP”, 6 XII 2007

 

2008

 

 • Książka Grossa ma niewiele wspólnego z nauką, „PAP”, 10 I 2008
 • Książka o Wałęsie ukaże się, jeśli będzie merytorycznie dobra, „PAP”, 17 I 2008
 • Gross prowokuje i posługuje się inwektywami, „PAP”, 17 I 2008
 • Kurtyka Janusz, [fragment wypowiedzi z „Polskiego Radia PR. I” 17 I 2008], „Rzeczpospolita”, 18 I 2008
 • IPN będzie udostępniał skany, a nie oryginały swych akt, „PAP”, 23 IV 2008
 • Kto pamięta o rotmistrzu Pileckim?, „Nasz Dziennik”, 8 V 2008
 • IPN w 2008 r. chce udostępnić archiwalia z Bad Arolsen, „PAP”, 29 V 2008
 • Mimo współpracy niektórych, Kościół heroiczny, „KAI”, 12 VI 2008
 • Wałęsa był przywódcą polskiego marszu do wolności, „PAP”, 29 IX 2008
 • Jeżeli Widacki skłamał, sprawa znajdzie finał przed sądem lustracyjnym, „PAP”, 29 IX 2008
 • Wałęsa to symbol polskiego marzenia, „Onet.pl – Wiadomości”, 29 IX 2008
 • Wałęsa był przywódcą marszu do wolności, „wp.pl”, 29 IX 2008
 • O Lechu Wałęsie, „Nasz Dziennik”, 30 IX 2008
 • Informacja o edukacyjnej i naukowej działalności IPN na Komisji Edukacji, „PAP”, 3 XII 2008
 • Wybory z 1989 r. i wstąpienie Polski do NATO to najważniejsze wydarzenia dla Polski po 1989 roku, „PAP”, 15 XII 2008
 • Solidarność ma być elementem mitologii narodowej, „PAP”, 8 IV 2009
 • Pan na teczkach. Janusz Kurtyka [przytoczone wypowiedzi Janusza Kurtyki, autor artykułu Wiktor Świetlik], „Wprost”, 20 IV 2009
 • Obniżanie emerytur funkcjonariuszom SB, głównym wyzwaniem IPN w 2009 r., „PAP”, 15 V 2009

 

2010

 • Winny jest Józef Stalin, „Super Express”, 6 IV 2010

 

 

III. INNE PUBLIKACJE PRASOWE

 

2007

 • Przełomowy wyrok, „Fakt”, 1 VI 2007
 • Powstańcy pokrzyżowali plany Sowietów, „Fakt”, 3 VIII 2007
 • Pamiętajmy o ofiarach i miejscach zbrodni komunistycznego reżimu, „Fakt”, 30 X 2007
 • Wreszcie jest szansa na osądzenie Wolińskiej, „Fakt”, 21 XI 2007
 • Trzeba rozliczyć zbrodniarzy, „Super Express”, 14 XII 2007

 

2008

 • Prawdziwa historia bohaterów, „Fakt”, 17 I 2008
 • Gorbaczow musiał uznać autorytet papieża, „Super Express”, 31 III 2008
 • Cenię sobie opiniotwórczość Faktu, „Fakt”, 23 X 2008

 

2009

 • Książka Pawła Zyzaka o Lechu Wałęsie nie powstała w IPN, „Super Express”, 31 III 2009